تجهیزات پارک خودرو مانند سنسور پارک یا همان سنسور دنده عقب و یا جلو و همچنین دوربین دید عقب؛ باعث افزایش دقت در پارک خودرو میگرد و با هشدار یا نمایش تصویر پشت خودرو مانع برخورد با موانع و وارد شدن خسارت به خودرو میشود.

تجهیزات پارک کردن

بالا