دزدگیر ماشین هنگامی که مشکلی اعم از اقدام به سرقت یا وارد شدن ضربه به خودرو پیش بیاید با به صدا درآوردن هشدار مالک خودرو را مطلع میسازد.

بالا